Wrzesień 26 2017 09:28:30
O Instytucie
  Prawne Podstawy
  Rys historyczny
  Ważne dokumenty
  Dlaczego Mariologia?
  Biuletyn Kolbianum
  Kontakt
Studia Doktoranckie
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
  Praktyki dydaktyczne
  Seminaria doktoranckie
  Czasopisma punktowane
  Przewód doktorski
  Rozpoczęte przewody doktorskie
  Studenci
  Nasi Doktorzy
Studia Predoktoranckie Podyplomowe
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
  Egzamin licencjacki
  Studenci
Studia Podyplomowe
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
  Studenci
Strefa Studenta
  Sekretariat
  Terminarz Studiów 2017/2018
  Stypendia
  Zakwaterowanie
  Maryja w Muzyce
  Facebook
Biblioteka
  Informacje
  Godziny Pracy
  Kontakt
  Zbiory
Regulamin Studiów

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1. Studia doktoranckie w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zwane dalej „studiami”, są prowadzone na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą” i rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U. Nr 1, poz. 3).

2. Studia są prowadzone jako studia stacjonarne lub niestacjonarne.

§ 2

1. Celem kształcenia na studiach jest przygotowanie uczestników do uzyskania stopnia doktora.

2. Na studia może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra i uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu kwalifikacyjnym. Osoby duchowne kandydujące na studia na Wydziale Teologicznym muszą przedstawić zgodę biskupa diecezjalnego lub przełożonego zakonnego przed rozpoczęciem I i III roku studiów.

§ 3

1. Studia doktoranckie stacjonarne są bezpłatne.

2. Wysokość opłat za studia niestacjonarne ustala Rektor.

 

II. ORGANIZACJA I TOK STUDIÓW

§ 4

1. Studia doktoranckie trwają nie dłużej niż 4 lata.

2. Kierownik studiów doktoranckich przedłuża okres odbywania studiów o kres odpowiadający casowi trwania urlopu macierzyńskiego określonego w odrębnych przepisach.

3. W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów może przedłużyć okres odbywania studiów, łącznie nie dłużej jednak niż o rok, w szczególności w przypadku:

1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą, jeśli okres tej niezdolności przekracza okres zasiłkowy;

2) sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny;

3) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności;

4) prowadzenia długotrwałych badań naukowych.

§ 5

Kalendarz roku akademickiego określa Rektor. Rok akademicki dzieli się na okres zajęć, sesje egzaminacyjne, przerwę semestralną i przerwę wypoczynkową w wymiarze ośmiu tygodni.

§ 6

1. Warunki i tryb rekrutacji na studia uchwala Senat, zgodnie z art. 169 ust. 2 ustawy.

2. Rekrutację na studia przeprowadza wydziałowa komisja rekrutacyjna.

§ 7

1. Merytoryczny nadzór nad studiami sprawuje Rada Wydziału prowadzącego studia.

2. Rada Wydziału uchwala program i plan studiów, na wniosek kierownika studiów, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów.

3. Program studiów określa przedmioty, do zaliczenia których doktorant jest zobowiązany, oraz formę ich zaliczenia.

§ 8

  1. Studia na Wydziale Teologicznym obejmują dwa cykle w rozumieniu konstytucji apostolskiej „Sapientia Christiana”:
    – cykl specjalistyczny, trwający dwa lata, który kończy się uzyskaniem stopnia akademickiego kościelnego licencjatu z zaznaczeniem specjalności;
  2. – cykl, w ramach którego przez dwa lata doskonali się naukowe wykształcenie teologiczne, zwłaszcza przez opracowanie rozprawy doktorskiej, przygotowujący do uzyskania stopnia naukowego doktora.
  3. 2. Podczas cyklu specjalistycznego wykładane są różne dyscypliny specjalne, w zależności od charakteru specjalizacji, jak również prowadzone są seminaria i ćwiczenia, mające na celu nabycie wprawy w naukowych badaniach teologicznych (Sapientia Christiana, art. 72 p. b.). Warunkiem uzyskania stopnia licencjata jest napisanie rozprawy licencjackiej.
  4. Na koniec cyklu odbywa się egzamin z całości wykładanego materiału (Zarządzenie Kongregacji wychowania Katolickiego z 29 kwietnia 1979 r., art. 53).

§ 9

Doktorant otrzymuje indeks doktoranta, w którym wpisywane są zaliczenia przedmiotów lub oceny z egzaminów odpowiadające skali ocen stosowanej w UKSW. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z egzaminu doktorant ma prawo do jednego egzaminu poprawkowego oraz do egzaminu komisyjnego z każdego przedmiotu.

§ 10

1. Rektor, na wniosek rady wydziału, po zasięgnięciu opinii uczelnianego organu samorządu doktorantów, powołuje i odwołuje kierownika studiów.

2. Kierownikiem studiów może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudniony w UKSW.

3. Do obowiązków kierownika studiów należy:

1) kierowanie naborem kandydatów na studia;

2) organizowanie realizacji programu studiów doktoranckich;

3) dokonywanie oceny realizacji programu studiów oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów;

4) podejmowanie decyzji w sprawie zaliczania kolejnych lat studiów;

5) wyrażanie zgody na przedłużenie okresu studiów;

6) ustalanie z radą wydziału promotorów dla doktorantów;

7) przyjmowanie wniosków doktorantów o przyznanie świadczeń pomocy materialnej, sprawdzanie ich kompletności oraz przekazywanie ich organowi przyznającemu świadczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku;

8) przyjmowanie wniosków doktorantów o przyznanie stypendiów doktoranckich, opiniowanie wniosków oraz ich przekazywanie Rektorowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku;

9) podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy doktorantów.

4. W sprawach wymienionych w ust. 3 pkt 8 ostateczną decyzję podejmuje Rektor.

§ 11

1. Opiekunów naukowych doktorantów powołuje Rada Wydziału, z grona pracowników wydziału posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

2. Do obowiązków opiekuna naukowego należy całościowa opieka nad pracą badawczą doktoranta, a w szczególności:
1) kierowanie pracą dydaktyczną doktoranta;

2) zobowiązanie doktoranta, w koniecznym przypadku, do zaliczenia dodatkowych wykładów związanych z kierunkiem badań doktoranta;

3) zatwierdzanie sprawozdań z przebiegu badań naukowych i pracy dydaktycznej doktoranta;

4) dokumentowanie przebiegu studiów w indeksie doktoranta; 5) ocena postępów w pracy naukowej doktoranta.

 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI DOKTORANTÓW

§ 12

1. Doktoranci zobowiązani są do realizacji programu studiów, a w szczególności:

1) uczestniczenia w zajęciach wynikających z planu studiów i uzyskania wymaganych zaliczeń;

2) odbycia praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu. Wymiar zajęć dydaktycznych określa program studiów uchwalony przez radę wydziału, z tym, że maksymalny wymiar zajęć dydaktycznych prowadzonych przez uczestnika studiów doktoranckich nie może przekraczać 90 godzin dydaktycznych rocznie;

3) opracowywania konspektów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych wymienionych w pkt 2;

4) składania sprawozdań z przebiegu badań naukowych i pracy dydaktycznej, podlegających zatwierdzeniu przez opiekuna naukowego, w okresie ustalonym przez radę wydziału.

§ 13

W przypadku wcześniejszego napisania rozprawy doktorskiej istnieje możliwość skrócenia okresu studiów. W takiej sytuacji obowiązkowa liczba przeprowadzonych godzin zajęć dydaktycznych jest naliczana proporcjonalnie do roku studiów.

§ 14

Doktoranci, którzy ukończyli studia magisterskie z zakresu dyscypliny innej niż ta, z której przygotowują rozprawę doktorską (z wyłączeniem doktorantów Wydziału Teologicznego), zobowiązani są do zdania egzaminów z przedmiotów wynikających ze standardu kształcenia ustalonego dla danego kierunku. Wykaz przedmiotów ustala Rada Wydziału.

§ 15

Doktoranci zobowiązani są do złożenia trzech egzaminów doktorskich: z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej oraz języka obcego nowożytnego.

§ 16

1. Doktorant otrzymujący stypendium doktoranckie może podejmować pracę zarobkową wyłącznie w niepełnym wymiarze czasu pracy.2. Doktorant nie pobierający stypendium doktoranckiego może podejmować pracę zarobkową, z tym, że wykonywanie tej pracy nie powinno kolidować z zajęciami wynikającymi z programu studiów.

§ 17

1. Doktorant nie wywiązujący się z obowiązków, o których mowa w art. 197 ust. 1-3 ustawy może zostać skreślony z listy doktorantów.2. Decyzję o skreśleniu z listy doktorantów podejmuje kierownik studiów. Od tej decyzji doktorantowi przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od jej otrzymania. Decyzja Rektora jest ostateczna.

§ 18

Doktoranci mają prawo do:

1) corocznej przerwy w okresie wakacji, w wymiarze ośmiu tygodni;

2) ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 19

Doktorant może ubiegać się o finansowanie projektu badawczego związanego z problematyką pracy doktorskiej, w konkursie projektów badawczych/promotorskich.

§ 20

Doktoranci UKSW tworzą samorząd doktorantów, którego zasady działania określa Regulamin Samorządu Doktorantów UKSW.

§ 21

Doktoranci mają prawo do otrzymania pomocy materialnej, na zasadach określonych w ustawie oraz w Regulaminie pomocy materialnej dla doktorantów UKSW.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

1. Regulamin wchodzi w życie po uzgodnieniu z organem uchwałodawczym Samorządu Doktorantów UKSW.

2. Ust. 1 stosuje się również do zmiany regulaminu.3. W sprawach dotyczących odbywania studiów nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Rektor.Zmieniony ( 11.09.2007. )

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Działalnośc naukowa
  Bibliotheca Kolbiana
  Bibliotheca Kolbiana.Monografie
  Konferencje i Sympozja
  2009
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  Mariologiczne Koło Naukowe
Wygenerowano w sekund: 0.03 312,508 unikalne wizyty