Wrzesień 26 2017 09:22:47
O Instytucie
  Prawne Podstawy
  Rys historyczny
  Ważne dokumenty
  Dlaczego Mariologia?
  Biuletyn Kolbianum
  Kontakt
Studia Doktoranckie
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
  Praktyki dydaktyczne
  Seminaria doktoranckie
  Czasopisma punktowane
  Przewód doktorski
  Rozpoczęte przewody doktorskie
  Studenci
  Nasi Doktorzy
Studia Predoktoranckie Podyplomowe
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
  Egzamin licencjacki
  Studenci
Studia Podyplomowe
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
  Studenci
Strefa Studenta
  Sekretariat
  Terminarz Studiów 2017/2018
  Stypendia
  Zakwaterowanie
  Maryja w Muzyce
  Facebook
Biblioteka
  Informacje
  Godziny Pracy
  Kontakt
  Zbiory
Statut instytutu

STATUT INSTYTUTU MARYJNO-KOLBIANSKIEGO

„KOLBIANUM"

I. Postanowienia ogólne

§1

Instytut Maryjno-Kolbiański „Kolbianum" jest dziełem Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (00. Franciszkanie) o charakterze naukowym i dydaktyczno-naukowym.

§2

Instytut Maryjno-Kolbiański Kolbianum , zwany dalej „Instytutem", działa na podstawie:

1)  dekretu Prowincjała Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych L. dz. 364/09 z dnia 12 czerwca 2009 r.

2)       postanowień niniejszego statutu.

3)                Regulaminów wewnętrznych Instytutu.

§3

Siedzibą Instytut jest Paprotnia gm. Teresin pow. sochaczewski (Klasztor Braci Mniejszych Konwentualnych (00. Franciszkanie) Niepokalanów), przy ul. O. M. Kolbego 5. Instytut może tworzyć i posiadać swoje jednostki organizacyjne również poza jego siedzibą.

§4

Instytut   używa   pieczęci   okrągłej   z   wizerunkiem   Matki   Bożej   Niepokalanej   i   św. Maksymiliana Kolbego i nazwą Instytutu w otoku.

 

II. Zadania instytutu

§5

Zadaniem   Instytutu  jest   szerzenie   czci   Matki   Bożej   Niepokalanej   oraz   promocja dziedzictwa   kolbiańskiego   poprzez   działalność   naukową   popularno-naukowa   oraz dydaktyczną. Do zadań Instytut należy w szczególności:

1) prowadzenie prac badawczych z zakresu dziedzictwa kolbiańskiego ze szczególnym uwzględnieniem mariologii, duchowości maryjnej, misji, rodziny i apostolatu przez media,

2)       kształcenie pracowników naukowych oraz specjalistów w zakresie mariologii i duchowości maryjnej,

3)       przekazywanie wyników prac naukowych instytucjom kościelnym, rządowym i władzom samorządowym,

4)   współdziałanie w upowszechnianiu wiedzy w zakresie prac prowadzonych w Instytucie,

5)             prowadzenie Centrum działalności wydawniczej i medialnej,
7) poznawanie istoty duchowości Rycerstwa Niepokalanej,

6) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zlecanych przez władze Prowincji.

§6

Zadania wymienione w § 5 Instytut realizuje przez:

1)        prowadzenie badań naukowych,

2)        publikację wyników prac badawczych,

3)        ochronę własnych, oryginalnych opracowań naukowych w kraju i za granicą,

4)   współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi,

5)        opracowywanie ekspertyz i udzielanie opinii w zakresie problematyki naukowej Instytutu,

6)        organizowanie zebrań naukowych (konferencji, zjazdów, sympozjów, seminariów naukowych itp.),

7)        współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy w dziedzinach określonych w § 5,

8)        krzewienie wiedzy i kultury maryjnej,

9)        wychowanie do wartości religijnych, rodzinnych, patriotycznych i kulturowych oraz kształtowania postaw społecznych i obywatelskich,

 

10)           prowadzenie biblioteki naukowej, archiwum i centrum informacji.

11)           przygotowanie pomocy duszpastersko-katechetycznej i projektów rekolekcji.

 

III. Organizacja instytutu

§7

Organami Instytutu są:

1)         Rada Naukowa,

2)         Dyrektor.

§8

1. Dyrektora Instytutu powołuje Prowincjał za zgodą Rady Prowincjalnej Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych.

  1. Zastępców Dyrektora: do spraw naukowych i administracyjno-ekonomicznych powołuje i odwołuje Prowincjał Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych na wniosek Dyrektora.
  2. Tryb postępowania przy powoływaniu i odwoływaniu kandydatów na zastępcę Dyrektora Instytutu ds. naukowych wymaga zasięgnięcia opinii Rady Naukowej.

4.             Regulaminy wewnętrzne poszczególnych organów Instytutu przygotowuje Dyrektor a
zatwierdza Prowincjał.

§9

1. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie przy pomocy zastępców całością prac Instytutu i reprezentowanie go na zewnątrz,

2)   koordynowanie krajowej i międzynarodowej współpracy naukowej Instytutu,

3)   opracowywanie programów rozwoju naukowego i gospodarczego Instytutu,

4)   przedstawianie Radzie Naukowej do zaopiniowania planów i sprawozdań z działalności Instytutu oraz wniosków w innych sprawach należących do zakresu jej działania,

5)         opracowanie schematu organizacyjnego Instytutu,

6)         opracowanie regulaminu pracy Instytutu,

7)         zatrudnianie i zwalnianie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§10

1. Dyrektor może powoływać kolegium Instytutu oraz wewnętrzne zespoły problemowe lub komisje jako organy doradcze i opiniodawcze.

  1. Zakres działania i tryb pracy organów, o których mowa w ust. 1 określa decyzja Dyrektora o ich powołaniu.

§11

Zakres zadań zastępców Dyrektora oraz innych organów Instytutu wynika z regulaminów

oraz zarządzeń i decyzji Dyrektora Instytutu.

§12

Rada Naukowa składa się maksymalnie z 7 członków.

§13

Kadencja członków Rady Naukowej może trwać 4 lata, uwzględniając kadencję kapituł prowincjalnych.

§14

l. Członków Rady Naukowej powołuje i odwołuje Dyrektor Instytutu po zatwierdzeniu przez Prowincjała Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. 2. Członkiem Rady Naukowej jest każdorazowy Przełożony Klasztoru Braci Mniejszych Konwentualnych w Niepokalanowie.

§ 15

1. Rada Naukowa Instytutu sprawuje swoje zadania określone w regulaminie.

 

IV. MAJĄTEK I ŚRODKI DZIAŁANIA

§16

  1. Majątek Instytutu stanowią środki finansowe i rzeczowe przekazane do jego dyspozycji przez Prowincję Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. 
  2. Przychody z następujących źródeł:

 

1)  dotacji (w tym z Funduszu Medialnego Prowincji), zbiórek, ofiar   i darowizn osób prawnych, instytucji i osób świeckich,

2)     przychodów z działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej,

3)           przychodów z organizacji konferencji, sympozjów, szkoleń itp.,

4)     innych przychodów.

3. W swym działaniu Instytut kieruje się zasadą racjonalności finansowej.

 

V. Postanowienia końcowe

§17

Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 18 Statut został przyjęty w dniu 28 stycznia 2010 r. przez Prowincjała za zgodą Rady Prowincjalnej, podpisany przez Prowincjała Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (00. Franciszkanie) w dniu 2 marca 2010 r.

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Działalnośc naukowa
  Bibliotheca Kolbiana
  Bibliotheca Kolbiana.Monografie
  Konferencje i Sympozja
  2009
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  Mariologiczne Koło Naukowe
Wygenerowano w sekund: 0.02 312,454 unikalne wizyty