Wrzesień 26 2017 09:21:30
O Instytucie
  Prawne Podstawy
  Rys historyczny
  Ważne dokumenty
  Dlaczego Mariologia?
  Biuletyn Kolbianum
  Kontakt
Studia Doktoranckie
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
  Praktyki dydaktyczne
  Seminaria doktoranckie
  Czasopisma punktowane
  Przewód doktorski
  Rozpoczęte przewody doktorskie
  Studenci
  Nasi Doktorzy
Studia Predoktoranckie Podyplomowe
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
  Egzamin licencjacki
  Studenci
Studia Podyplomowe
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
  Studenci
Strefa Studenta
  Sekretariat
  Terminarz Studiów 2017/2018
  Stypendia
  Zakwaterowanie
  Maryja w Muzyce
  Facebook
Biblioteka
  Informacje
  Godziny Pracy
  Kontakt
  Zbiory
PRZEWÓD DOKTORSKI

PRZEWÓD DOKTORSKI

 

PODSTAWY PRAWNE:

  1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. (Dz. U. 2003 nr 65, poz. 595 z późn. zm.). 
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2004 nr 15, poz. 128 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym - pobierz
  4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U. 2005 Nr 1, poz. 3).   Źródło     http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html
  5. Statut UKSW

Przewód doktorski przeprowadza i stopień doktora nadaje Rada Wydziału.

Etapy przewodu doktorskiego, które kończą się uchwałami Rady Wydziału:

1.Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora

Osoba ubiegająca się o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawia dziekanowi:

a.  wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego wraz z propozycją tematu oraz propozycją, co do osoby promotora (wniosek powinien być podpisany przez promotora oraz kierownika katedry lub jego zastępcę – uchwała Rady Wydziału Teologicznego z 10 grudnia 2007 r.) - POBIERZ WNIOSEK   (Jednocześnie jest zarządzenie Ks. Dziekana by wniosek ten uzupełniać komputerowo z zachowaniem dużych i małych liter).

b.  konspet lub koncepcję rozprawy doktorskiej,

c.  życiorys naukowy wraz z wykazem prac naukowych i publikacji.

Osoby występujące z wolnej stopy  o wszczęcie przewodu doktorskiego zobowiązane są również do złożenia wraz z wnioskiem:

d.  oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu magistra i licencjata kościelnego,

e. informację o odbyciu studiów doktoranckich,

f.  informację o przebiegu przewodu doktorskiego jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora.

g.  uiszczenie opłat – informacja w sekretariacie

Kandydat może dołączyć do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego opinię samodzielnego pracownika naukowego.

2. Wyznaczenie recenzentów

Doktorant składa w dziekanacie:

a. wniosek o wyznaczenie recenzentów i dopuszczenie do egzaminów doktorskich - pobierz wniosek (z zaznaczeniem z jakich dyscyplin chciałby zdawać)

b. rozprawę doktorską w dwóch egzemplarzach w miękkiej oprawie, drukowaną dwustronnie. Trzy egzemplarze w twardej oprawie (drukowane jednostronnie) doktorant przedkłada promotorowi i recenztentom (po podjęciu przez Radę Wydziału uchwały o wyznaczeniu recenzentów),

c. opinie Promotora o rozprawie doktorskiej.

3. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony

Rada Wydziału po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opiniami promotora i recenzentów oraz na podstawie egzaminów doktorskich podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy i dopuszczenia jej do publicznej obrony. Wyznacza również termin i Komisję do przeprowadzenia  obrony rozprawy doktorskiej.

4. Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej

Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu Komisji z udziałem promotora i recenzentów.

Po zakończeniu obrony Komisja doktorska odbywa naradę na posiedzeniu niejawnym, na którym podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony i wsytąpienia do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie doktorantowi stopnia naukowego doktora teologii. Wskazuje również specjalizację teologiczną wpisaną na dyplomie.

5. Nadanie stopnia doktora

Rada Wydziału po tajnym głosowaniu podejmuje uchwałę o nadaniu stopnia doktora.

KAŻDY DOKTOR ZOBOWIĄZANY JEST DO ELEKTRONICZNEGO WYPEŁNIENIA KARTY SYNABA I PRZESŁANIA JEJ DO DZIEKANATU. ELEKTRONICZNA ANKIETA NA TEMAT DOKTORATU JEST WYSYŁANA DO OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI. PROGRAM MOŻNA POBRAĆ NA STRONIE: http://nauka-polska.pl /

 

 

Uchwała Rady Wydziału Teologicznego UKSW
z dnia 17 grudnia 2012 roku
w sprawie postępowania w przewodzie doktorskim

         Na podstawie § 34 pktu 11) Statutu UKSW z dnia 27 października 2011 roku Rada Wydziału Teologicznego postanawia, co następuje:

§ 1.   1. Postanowienia niniejszej uchwały odnoszą się do osób, które otworzyły przewód doktorski przed dniem 1 października 2013 roku i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 roku w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

         2. Przewód doktorski przeprowadza w całości Rada Wydziału Teologicznego, a poszczególne etapy przewodu doktorskiego kończą się uchwałami Rady Wydziału.

         3. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o Dziekanie Wydziału Teologicznego, zwanym dalej Dziekanem, należy przepisy niniejszej uchwały odnosić do Prodziekana, któremu Dziekan przekazał odrębnym zarządzeniem kompetencje prowadzenia przewodów doktorskich.

         4. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o Radzie Wydziału Teologicznego, zwaną dalej Radą Wydziału, należy przepisy niniejszej uchwały odnosić do członków Rady Wydziału posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

 § 2.   1. Wszczęcie przewodu doktorskiego odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o stopień naukowy doktora, zwanej danej doktorantem.

         2. Doktorant przedstawia wniosek o wyznaczenie promotora oraz zatwierdzenie tematu Dyrektorowi Instytutu właściwego dla specjalności studiów doktoranckich.

         3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, jest kierowany do Rady Wydziału i winien zawierać propozycję tematu pracy doktorskiej i być podpisany przez osobę proponowaną jako promotor oraz Kierownika Studiów Doktoranckich. Do wniosku należy dodać koncepcję rozprawy doktorskiej oraz życiorys naukowy doktoranta wraz z wykazem jego prac naukowych i publikacji.

         4. W ciągu miesiąca od przedłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zespół Instytutu ds. Stopni Naukowych wydaje opinię o wniosku doktoranta.

         5. Po wydaniu opinii, o której mowa w ust. 4, Dyrektor Instytutu niezwłocznie przekazuje Dziekanowi wniosek doktoranta wraz z opinią Zespołu Instytutu ds. Stopni Naukowych. Opinia winna zawierać informację o wynikach głosowań odnośnie do proponowanego tematu oraz promotora, a także sugestie modyfikacji wniosku doktoranta, jeśli takie pojawiły się w dyskusji Zespołu i zyskały poparcie większości jego członków. Dziekan jest zobowiązany przedstawić opinię Radzie Wydziału w całości.

         6. Opinia, o której mowa w ust. 5, winna być przekazana Dziekanowi najpóźniej 5 dni przed posiedzeniem Rady Wydziału.

         7. Dla osób, które nie odbywają na Wydziale studiów doktoranckich, a wnioskują o otwarcie przewodu doktorskiego, właściwym Instytutem, o którym mowa w ust. 2, jest ten, który nadzoruje specjalność związaną z proponowanym tematem pracy doktorskiej. Ostateczna decyzja odnośnie do wskazania Instytutu należy do Dziekana.

         8. Osoby, które nie odbywają na Wydziale studiów doktoranckich, a wnioskują o otwarcie przewodu doktorskiego, zobowiązane są również do złożenia wraz z wnioskiem: oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu magistra i licencjata kościelnego, informację o odbyciu studiów doktoranckich, informację o przebiegu przewodu doktorskiego jeżeli uprzednio doktorant ubiegał się o nadanie stopnia doktora, uiszczenie opłat, określonych przez Rektora UKSW. Doktorant może dołączyć do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego opinię pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk teologicznych.

§ 3.   1. Rada Wydziału podejmuje w głosowaniu tajnym uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego, zatwierdzając temat rozprawy doktorskiej oraz wyznaczając promotora. Zatwierdzenie tematu rozprawy doktorskiej oraz wyznaczenie promotora jest przedmiotem odrębnych tajnych głosowań.

         2. Promotorem rozprawy doktorskiej może być każdy pracownik Wydziału posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk teologicznych.

         3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Wydziału, na wniosek Dziekana i za aprobatą Kierownika Studiów Doktoranckich, po zaopiniowaniu przez Zespół Instytutu ds. Stopni Naukowych, o którym mowa w § 2 ust. 2, może na promotora wyznaczyć osobę posiadającą tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk teologicznych, nie będącą pracownikiem Wydziału lub osobę posiadającą tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego z innej dziedziny niż nauki teologiczne, będącą pracownikiem Wydziału.

 § 4.   1. Po napisaniu rozprawy doktorskiej doktorant składa do dziekana wniosek o przyjęcie doktoratu, wyznaczenie recenzentów oraz dopuszczenie do egzaminów doktorskich, z zaznaczeniem dyscypliny dodatkowej i określeniem języka obcego. Do wniosku doktorant dołącza tekst rozprawy doktorskiej w dwóch egzemplarzach w miękkiej oprawie, drukowanej dwustronnie, a także opinię promotora.

         2. Rada Wydziału w głosowaniu tajnym wyznacza w głosowaniu tajnym zaproponowanych przez Dziekana dwóch recenzentów, przy czym najwyżej jeden z nich może być pracownikiem Uniwersytetu. W sytuacji, gdy któryś z zaproponowanych przez Dziekana recenzentów nie otrzymał wymaganej bezwzględnej większości głosów, poddaje głosowanie kandydatury osób zaproponowane przez członków Rady Wydziału. Dziekan może, na wniosek Dyrektora Instytutu, o którym mowa w § 2 ust. 2, zwrócić się do Zespołu Instytutu ds. Stopni Naukowych o wskazanie kandydatów na recenzenta.

         3. Po podjęciu przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyznaczenia recenzentów Dziekan powołuje Komisję dla przeprowadzenia egzaminów doktorskich i terminy tych egzaminów.

         4. Komisji, o której mowa w ust. 3, przewodniczy Dziekan lub któryś  z Prodziekanów, posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk teologicznych.

         5. Po podjęciu przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyznaczenia recenzentów doktorant przekazuje niezwłocznie recenzentom po egzemplarzu pracy doktorskiej w twardej oprawie, drukowanej jednostronnie.

§ 5.   1. Rada Wydziału po zapoznaniu się z recenzjami rozprawy oraz na podstawie pozytywnie zdanych przez doktoranta egzaminów doktorskich podejmuje w głosowaniu tajnym uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy i dopuszczenia jej do publicznej obrony.

         2. Na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 1, Dziekan określa termin i wyznacza, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Instytutu, o którym mowa w § 2 ust. 2, Komisję do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej.

         3. W skład Komisji, o której mowa w ust. 3, wchodzą Dziekan lub któryś z Prodziekanów jako przewodniczący, promotor, dwaj recenzenci, co najmniej czterech pracowników Wydziału posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, z których przynajmniej połowa powinna być pracownikami Instytutu, o którym mowa w § 2 ust. 2.

§ 6.   1. Obrona pracy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu Komisji z udziałem promotora, recenzentów i sekretarza powołanego przez Dziekana spośród pracowników Wydziału.

         2. Po zakończeniu obrony Komisja, o której mowa w § 5 ust. 2, odbywa naradę na posiedzeniu niejawnym, na którym podejmuje w głosowaniu tajnym uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony i wystąpienia do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie doktorantowi stopnia naukowego doktora nauk teologicznych. W uchwale wskazuje również specjalizację teologiczną wpisaną na dyplomie. Z obrony pracy doktorskiej oraz posiedzenia niejawnego Komisji sekretarz sporządzą protokół.

§ 7. Rada Wydziału w głosowaniu tajnym podejmuje uchwałę o nadaniu stopnia doktora.

§ 8.   1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

         2. Przepisy § 2 ust. 3-5 stosuje się w odniesieniu do Instytutów innych niż Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa od dnia 1 marca 2013 roku.

         3. W terminie od wejścia w życie uchwały do dnia 28 lutego 2013 roku w odniesieniu do Instytutów innych niż Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa stosuję się zasadę, iż opinię odnośnie do tematu pracy i promotora opiniuje Kierownik Sekcji, właściwej dla specjalności studiów doktoranckich.

 

!!! NOWA UCHWAŁA !!!

 

Uchwała

Rady Wydziału Teologicznego UKSW

z dnia 24 lutego 2014 roku

w sprawie przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim

(z późniejszymi zmianami[1])

 

        Na podstawie § 34 pktu 11) Statutu UKSW z dnia 27 października 2011 roku Rada Wydziału Teologicznego postanawia, co następuje:

 

§ 1.   1. Postanowienia niniejszej uchwały odnoszą się do osób, które otworzyły przewód doktorski zgodnie z postanowieniami Rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 roku oraz z dnia 3 października 2014 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postepowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

        2. Przewód doktorski przeprowadza w całości Rada Wydziału Teologicznego, a poszczególne etapy przewodu doktorskiego kończą się uchwałami Rady Wydziału.

        3. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o Dziekanie Wydziału Teologicznego, zwanym dalej Dziekanem, należy przepisy niniejszej uchwały odnosić do Prodziekana, któremu Dziekan przekazał odrębnym zarządzeniem kompetencje prowadzenia przewodów doktorskich, chyba że przepisy przewidują inaczej.

        4. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o Radzie Wydziału Teologicznego, zwanej dalej Radą Wydziału, należy przepisy niniejszej uchwały odnosić do członków Rady Wydziału posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

        5. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o osobie posiadającej stopień naukowy doktora habilitowanego, należy przepisy niniejszej uchwały odnosić do osób posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

 

§ 2.   1. Wszczęcie przewodu doktorskiego odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o stopień naukowy doktora, zwanej dalej doktorantem.

        2. Doktorant przedstawia wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego Dyrektorowi Instytutu właściwego dla specjalności studiów doktoranckich.

        3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, jest kierowany do Rady Wydziału i winien zawierać propozycję tematu pracy doktorskiej i być podpisany przez osobę proponowaną jako promotor oraz przez Kierownika Studiów Doktoranckich. Do wniosku, z zachowaniem ust. 4, należy dodać koncepcję rozprawy doktorskiej oraz życiorys naukowy doktoranta wraz z wykazem jego prac naukowych, twórczych prac zawodowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę. Jeżeli doktorant ubiegał się uprzednio o otwarcie przewodu doktorskiego w tej samej dyscyplinie, należy dołączyć informację o przebiegu przewodu doktorskiego.

        4. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej.

        5. W ciągu miesiąca od przedłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zespół Instytutu ds. Stopni Naukowych wydaje opinię o wniosku doktoranta. W przypadku złożenia wniosku po 1 czerwca, opinia Zespołu Instytutu ds. Stopni Naukowych winna być wydana do 1 października.

        6. Po wydaniu opinii, o której mowa w ust. 5, Dyrektor Instytutu niezwłocznie przekazuje Dziekanowi wniosek doktoranta wraz z opinią Zespołu Instytutu ds. Stopni Naukowych. Opinia winna zawierać informację o wynikach głosowań odnośnie do proponowanego tematu oraz promotora, a także sugestie modyfikacji wniosku doktoranta, jeśli takie pojawiły się w dyskusji Zespołu i zyskały poparcie większości jego członków. Dziekan jest zobowiązany przedstawić Radzie Wydziału opinię w całości.

        7. Opinia, o której mowa w ust. 6, winna być przekazana Dziekanowi najpóźniej 5 dni przed posiedzeniem Rady Wydziału.

        8. Dla osób, które nie odbywają na Wydziale studiów doktoranckich, a wnioskują o otwarcie przewodu doktorskiego, właściwym Instytutem, o którym mowa w ust. 2, jest ten, który nadzoruje specjalność związaną z proponowanym tematem pracy doktorskiej. Ostateczna decyzja odnośnie do wskazania Instytutu należy do Dziekana.

        9. Osoby, które nie odbywają na Wydziale studiów doktoranckich, a wnioskują o otwarcie przewodu doktorskiego, zobowiązane są również, z zachowaniem ust. 4, złożyć wraz z wnioskiem: oryginał lub uwierzytelniony odpisu dyplomu magistra i licencjata kościelnego, informację o odbyciu studiów doktoranckich, informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli uprzednio doktorant ubiegał się o nadanie stopnia doktora, uiszczenie opłat, określonych przez Rektora UKSW. Doktorant może dołączyć do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego opinię pracownika naukowego posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk teologicznych.


§ 3.   1. Rada Wydziału podejmuje w głosowaniu tajnym uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego, zatwierdzając temat rozprawy doktorskiej oraz wyznaczając promotora albo promotora i promotora pomocniczego. Zatwierdzenie tematu rozprawy doktorskiej oraz wyznaczenie promotora albo promotora i promotora pomocniczego jest przedmiotem odrębnych tajnych głosowań.

        2. Promotorem rozprawy doktorskiej może być każdy pracownik Wydziału posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk teologicznych.

        3. Rada Wydziału może na wniosek Dziekana powołać w głosowaniu tajnym promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim, który pełni istotną funkcję pomocniczą w opiece nad doktorantem, w tym w szczególności w procesie planowania badań, ich realizacji i analizy wyników, którym może być osoba nie posiadająca uprawnień określonych w ust. 2, posiadająca stopień doktora teologii. Promotor pomocniczy uczestniczy w pracach Komisji, o których mowa w § 4 ust. 3 oraz § 5 ust. 3a, bez prawa głosu.

        3a. Rada Wydziału może na wniosek Dziekana powołać w głosowaniu tajnym drugiego promotora w przewodzie doktorskim, o ile praca ma charakter interdyscyplinarny, którym może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego w dziedzinie innej niż nauki teologiczne.

        3b. Rada Wydziału może na wniosek Dziekana powołać w głosowaniu tajnym kopromotora w przewodzie doktorskim, o ile przewód doktorski prowadzony jest w ramach współpracy międzynarodowej, którym może być osoba posiadająca stopień równoważny ze stopniem doktora habilitowanego w dziedzinie nauk teologicznych, zatrudniona w jednostce zagranicznej.

        4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Wydziału, na wniosek Dziekana i za aprobatą Kierownika Studiów Doktoranckich, po zaopiniowaniu przez Zespół Instytutu ds. Stopni Naukowych, o którym mowa w § 2 ust. 2, może na promotora wyznaczyć osobę posiadającą tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk teologicznych, nie będącą pracownikiem Wydziału lub osobę posiadającą tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego z innej dziedziny niż nauki teologiczne, będącą pracownikiem Wydziału.

        5. W przypadku, gdy przewód doktorski prowadzony jest w ramach współpracy międzynarodowej, Rada Wydziału, na wniosek Dziekana, po zaopiniowaniu przez Zespół Instytutu ds. Stopni Naukowych, o którym mowa w § 2 ust. 2, może zezwolić na złożenie pracy doktorskiej w języku obcym. Decyzja w tej kwestii podejmowana jest w głosowaniu tajnym.

        6. Jeżeli praca doktorska napisana jest w języku obcym, doktorant winien do niej dołączyć obszerne streszczenie w języku polskim, stanowiące co najmniej 1/4 objętości pracy.

        7. (skreślony)

 

§ 4.   1. Po napisaniu rozprawy doktorskiej doktorant składa do Dziekana wniosek o dopuszczenie do egzaminów doktorskich i przyjęcie rozprawy. We wniosku doktorant określa przedmiot egzaminów doktorskich: dyscyplinę dodatkową i język obcy. Do wniosku doktorant dołącza tekst rozprawy doktorskiej (wraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim) w dwóch egzemplarzach w miękkiej oprawie, drukowanej dwustronnie, wersję elektroniczną rozprawy doktorskiej wraz ze streszczeniami.

        2. Po złożeniu przez doktoranta pracy doktorskiej promotor przedstawia Dziekanowi swoją opinię.

        3. Rada Wydziału w głosowaniu tajnym powołuje komisję dla przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w składzie przynajmniej pięciu osób posiadających stopień doktora habilitowanego, w tym promotora. W skład Komisji wchodzi ponadto drugi promotor lub kopromotor, o ile został powołany. Komisji przewodniczy Dziekan lub któryś z Prodziekanów, posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego, lub Kierownik Studiów Doktoranckich.

        4. Po powołaniu Komisji, o której mowa w ust. 3, Dziekan informuje o powołaniu komisji dla przeprowadzenia egzaminu doktorskiego

1)   z dyscypliny dodatkowej w składzie: Dziekan lub któryś  z Prodziekanów, posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego, lub Kierownik Studiów Doktoranckich, promotor oraz osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny;

2)   z nowożytnego języka obcego w składzie: Dziekan lub któryś  z Prodziekanów, posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego, lub Kierownik Studiów Doktoranckich, promotor oraz osoba, która naucza tego języka w UKSW.

        5. Jeśli doktorant posiada certyfikat zwalniający go z egzaminu z nowożytnego języka obcego, odstępuje się od powołania Komisji, o której mowa w ust. 4 pkcie 2).

        6. Rada Wydziału wyznacza w głosowaniu tajnym przynajmniej dwóch recenzentów zaproponowanych przez Dziekana spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest doktorant i niebędących członkami Rady Wydziału Teologicznego UKSW. W sytuacji, gdy któryś z zaproponowanych przez Dziekana recenzentów nie otrzymał wymaganej bezwzględnej większości głosów, poddaje się głosowaniu kandydatury osób zaproponowane przez członków Rady Wydziału. Dziekan może, na wniosek Dyrektora Instytutu, o którym mowa w § 2 ust. 2, zwrócić się do Zespołu Instytutu ds. Stopni Naukowych o wskazanie kandydatów na recenzenta.

        7. Recenzenci pracy, o której mowa w § 3 ust. 5 i 6, winni posiadać biegłą znajomość języka pracy w mowie i piśmie.

        8. Tezy na egzamin z dyscypliny podstawowej przygotowuje każda z osób wchodzących w skład Komisji, o której mowa w ust. 3, poza przewodniczącym, przy czym promotor przygotowuje sześć tez, pozostałe osoby po trzy. Egzamin z dyscypliny podstawowej może odbyć się najwcześniej dwa tygodnie od powołania tej Komisji.

        9. Po podjęciu przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyznaczenia recenzentów doktorant przekazuje niezwłocznie recenzentom po egzemplarzu pracy doktorskiej (wraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim) w twardej oprawie, drukowanym jednostronnie.

 

§ 5.   1. Po zapoznaniu się z recenzjami rozprawy, które winny być sporządzone w formie papierowej i przekazane w formie elektronicznej, oraz na podstawie pozytywnie zdanych przez doktoranta egzaminów doktorskich Rada Wydziału podejmuje w głosowaniu tajnym uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy i dopuszczenia jej do publicznej obrony.

        2. Rada Wydziału powołuje w głosowaniu tajnym Komisję do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej.

        3. W przewodach doktorskich otwartych między 1 października 2013 roku a 14 grudnia 2014 roku w skład Komisji, o której mowa w ust. 2, wchodzą Dziekan lub któryś z Prodziekanów, posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego, lub Kierownik Studiów Doktoranckich jako przewodniczący, promotor, recenzenci, co najmniej siedmiu pracowników Wydziału posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego, a także kopromotor lub drugi promotor, o ile został powołany.

        3a. W przewodach doktorskich otwartych po dniu 14 grudnia 2014 roku w skład Komisji, o której mowa w ust. 2, wchodzą Dziekan lub któryś z Prodziekanów, posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego, lub Kierownik Studiów Doktoranckich jako przewodniczący, promotor, recenzenci, co najmniej czterech pracowników Wydziału posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego. W skład Komisji wchodzi ponadto kopromotor lub drugi promotor, o ile został powołany.

        4. Przynajmniej trzy osoby należące do Komisji, o której mowa w ust. 3 lub 3a, powinny być pracownikami Instytutu, o którym mowa w § 2 ust. 2.

        5. Po powołaniu przez Radę Wydziału Komisji, o której mowa w ust. 2, Dziekan wyznacza termin rozprawy doktorskiej i niezwłocznie informuje o tym na stronie internetowej Wydziału. Rozprawa doktorska może odbyć się najwcześniej dwa tygodnie od powołania tej Komisji.


§ 6.   1. Obrona pracy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu Komisji, o której mowa w § 5 ust. 2, z udziałem sekretarza powołanego przez Dziekana spośród pracowników Wydziału, a także promotora pomocniczego, o ile został powołany. Sekretarzowi i promotorowi pomocniczemu nie przysługuje prawo głosu.

        2. Po zakończeniu obrony Komisja, o której mowa w § 5 ust. 2, odbywa naradę na posiedzeniu niejawnym, na którym podejmuje w głosowaniu tajnym uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony i wystąpienia do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie doktorantowi stopnia naukowego doktora nauk teologicznych. W uchwale wskazuje również specjalizację teologiczną wpisywaną na dyplomie. Z obrony pracy doktorskiej oraz posiedzenia niejawnego Komisji sekretarz sporządzą protokół.


§ 7.   Rada Wydziału zapoznaje się z wnioskiem Komisji, o którym mowa w § 6 ust. 2, i w głosowaniu tajnym podejmuje uchwałę o nadaniu stopnia doktora.


§ 8.   Traci moc uchwała Rady Wydziału z dnia 30 września 2013 roku w sprawie przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim.

 

§ 9.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy także przewodów doktorskich wszczętych w oparciu o uchwałę, o której mowa w § 8, w zakresie nie rozpoczętych czynności przewodu.

 

Przewodniczący Rady Wydziału

Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW

Ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Tomasik

 [1] Zmiana z 15 grudnia 2014.

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Działalnośc naukowa
  Bibliotheca Kolbiana
  Bibliotheca Kolbiana.Monografie
  Konferencje i Sympozja
  2009
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  Mariologiczne Koło Naukowe
Wygenerowano w sekund: 0.07 312,443 unikalne wizyty